segways

Touries touring around on Segways

Touries touring around on Segways